Câu 286

Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của xe ô tô?

Truyền mô men quay

Submit Hint