Câu 588

Câu 588 image

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Submit