Câu 591

Câu 591 image

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Submit