Câu 594

Câu 594 image

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Submit