Câu 585

Câu 585 image

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Nhìn biển phụ, góc đậm là ưu tiên

Submit Hint