Câu 584

Câu 584 image

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Nhìn biển phụ, góc đậm là ưu tiên

Submit Hint