Câu 599

Câu 599 image

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Làn nét đứt được phép vượt lấn nét

Submit Hint