Câu 586

Câu 586 image

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Qua đường hẹp, biển đỏ là nhường

Submit Hint